НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ З МОВНОЇ ОСВІТИ:ЦІЛІ, СТРУКТУРА, МЕТОДИКА

Антоніна Березовенко

Анотація


Традиційно у незалежній Україні мовна освіта студентів-іноземців організовувалася за моделлю, сформованою за радянських часів. Тобто – у період, коли світ був поділений з точки зору ідеології та соціально-політичних характеристик.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бронська А.А. Теоретичні основи базової методичної підготовки викладачів української та російської мов як іноземних/ Національний технічний університет України “КПІ”. – К.: Редакція “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”; К.: Толока, 2002.

Закон України про вищу освіту від 01.07.2014. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18]

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання/ Наук. ред. укр. видання д.пед.н., проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003.

Наказ Міністерства освіти і науки № 260 Про вивчення української (російської) мови іноземними студентами і аспірантами від 04.04.2006 року [http://document.ua/pro-vivchennja-ukrayinskoyi-rosiiskoyi-movi-inozemnimi-stude-doc119238.html].

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assesment / Counci of Europe. Language Policy Unit. Strasbourg, 1986. [https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf]